องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเดื่อ
อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
account_box สำนักปลัด
นายโชคภิวัฒน์ กุศลสร้าง
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสำราญ สุมานิต
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางนิตา สัมภวคุปต์
นิติกรชำนาญการ
นางสาวกนกกรณ์ สังฆบุญ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวปิยะฉัตร ธรรมประสม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาววรรณ์วิสา ยวงสาย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายสาโรจน์ บุญปัด
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวณวรารัศม์ สมงาม
นักวิชาการศึกษา
นางสาวจารุณี มีชิตสม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายวีระพงษ์ สมงาม
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวจีรานุช โพธิกุล
ผู้ดูแลเด็ก
นางณัฐกริตฌา ประเสริฐผล
ผู้ดูแลเด็ก
นายอภิชา เนื้อเย็น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายวุฒิชัย ฟุ้งเฟื่อง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายสมพร บุญเกิน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายบุญรอด แก้วสุก
ยาม