ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องตัดคอนกรีต จำนวน ๑ เครื่อง ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง