ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการปรับปรุงไหล่ทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ ตำบลบางเดื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง