ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาบริการเจาะท่อลอดถนนเพื่อเชื่อมท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ 1 ตำบลบางเดื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง