ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง