ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง