ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาตรวจเช็คบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำ ดับเพลิง ทะเบียน บร 4442 อย หมายเลขพัสดุ 005-59-0003 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง