ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง