ชื่อเรื่อง : ซื้อวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1,215 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง