messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเดื่อ
อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
account_box คณะผู้บริหาร
นายบำรุง โพธิ์ศิลา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ
โทร : 063-4266569
นายวันชัย ถึงสีปั้น
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ
โทร : 081-7563031
นายไพโรจน์ ศรีดี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ
โทร : 086-1047031
นายวันเดิม ถนอมสุวรรณ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ
โทร : 08-5194-8753
account_box สภา อบต.บางเดื่อ
นายสมนึก สวนกัน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ
โทร : 08-7118-8705
นายประเชิญ กล่อมจิตร
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ
โทร : 08-1704-3495
นายอนุชา จินดาวณิชย์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ
โทร : 08-1853-2535
นายสมชัย โพธิ์สามต้น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ หมู่ที่ 1
โทร : 08-1363-1528
นายพงษ์ศักดิ์ ตลับนาค
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ หมู่ที่ 2
โทร : 08-4210-984
นายสุนันท์ รักศิลป์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ หมู่ที่ 3
โทร : 08-1946-7040
นายสมนึก สวนกัน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ หมู่ที่ 4
โทร : 08-7118-8705
นายบุญภา แก้วสุก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ หมู่ที่ 5
โทร : 09-3979-1456
นายประเชิญ กล่อมจิตร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ หมู่ที่ 6
โทร : 081-7043495
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายอนุชา จินดาวณิชย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ
โทร : 081-8532535
นางสาวศิริพร ศิรินรเศรษฐ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ
โทร : 081-9325359
นางสาววิราวรรณ สุทธิประทีป
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 085-4928246
นายโชคภิวัฒน์ กุศลสร้าง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 088-2449787
นางสาวอโณทัย ทองสุข
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-9910147
account_box สำนักปลัด
นายโชคภิวัฒน์ กุศลสร้าง
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสำราญ สุมานิต
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางนิตา สัมภวคุปต์
นิติกรชำนาญการ
นางสาวกนกกรณ์ สังฆบุญ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวปิยะฉัตร ธรรมประสม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาววรรณ์วิสา ยวงสาย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายสาโรจน์ บุญปัด
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวณวรารัศม์ สมงาม
นักวิชาการศึกษา
นางสาวจารุณี มีชิตสม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายวีระพงษ์ สมงาม
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวจีรานุช โพธิกุล
ผู้ดูแลเด็ก
นางณัฐกริตฌา ประเสริฐผล
ผู้ดูแลเด็ก
นายอภิชา เนื้อเย็น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายวุฒิชัย ฟุ้งเฟื่อง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายสมพร บุญเกิน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายบุญรอด แก้วสุก
ยาม
account_box กองคลัง
นางสาวอโณทัย ทองสุข
ผู้อำนวยการกองคลัง
-ตำแหน่งว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชี
-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางธนวรรณ สุขเกษม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางนงนุช วงษ์เดือน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายรัชพล ทิมเสถียร
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวเจนจิรา โพธิ์เตี้ย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสุมาลี แย้มอ่ำ
คนงาน
account_box กองช่าง
นางสาววิราวรรณ สุทธิประทีป
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 085-4928246
พันตำรวจโทหญิงสุภัค จินดาวณิชย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายพีระ มหาพราหมณ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายบัณฑิต แสงแก้วสุก
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายชวลิต สีสด
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายทองปลิว แจ้งใจ
คนงาน
-ตำแหน่งว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
-ว่าง-
นักวิชาการตรวจสอบภายใน