องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเดื่อ
อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
account_box สภา อบต.บางเดื่อ
นายสมนึก สวนกัน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ
โทร : 08-7118-8705
นายประเชิญ กล่อมจิตร
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ
โทร : 08-1704-3495
นายอนุชา จินดาวณิชย์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ
โทร : 08-1853-2535
นายสมชัย โพธิ์สามต้น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ หมู่ที่ 1
โทร : 08-1363-1528
นายพงษ์ศักดิ์ ตลับนาค
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ หมู่ที่ 2
โทร : 08-4210-984
นายสุนันท์ รักศิลป์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ หมู่ที่ 3
โทร : 08-1946-7040
นายสมนึก สวนกัน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ หมู่ที่ 4
โทร : 08-7118-8705
นายบุญภา แก้วสุก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ หมู่ที่ 5
โทร : 09-3979-1456
นายประเชิญ กล่อมจิตร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ หมู่ที่ 6
โทร : 081-7043495