องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเดื่อ
อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
check_circle ประวัติความเป็นมา
ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ
ตำบลบางเดื่อ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2457 สันนิษฐานว่า ตำบลบางเดื่อหรือบ้านบางเดื่อ น่าจะเป็นหมู่บ้านของชาวมอญที่มาตั้งถิ่นฐานทำมาหากิน ในสมัยกรุงศรีอยุธยา คำว่า “บางเดื่อ” นั้นได้รับการจัดตั้งชื่อตามพระราชบัญญัติ การจัดตั้งชื่อตำบลในสมัยรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นพระนามของเจ้าฟ้าอุทุมพรหรือขุนหลวงหาวัด (อุทุมพรแปลว่าต้นมะเดื่อ) หรืออีกพระนามหนึ่งที่ชาวบ้านเรียกว่า พระเจ้าดอกเดื่อ ซึ่งเป็นพระอนุชาของพระนั่งสุริยามารินทร์หรือพระเจ้าเอกทัศน์ และเป็นพระโอรสของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกษฐ์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ได้เคยเสด็จมาประทับ ณ บ้านบางเดื่อ แห่งนี้ เมื่อคราวพระองค์ท่านออกผนวช ครั้งที่เกิดความวุ่นวายในกรุงศรีอยุธยายุคนั้น (จากหลักฐานวรรณคดีเรื่องนิราศพระบาทที่กล่าวถึง) หรืออาจจะเป็นชื่อต้นมะเดื่อใหญ่ โอบไม่รอบสูงคอตั้งบ่าที่ขึ้นอยู่กลางลานวัดบางเดื่อเมื่อประมาณ 100 ปีกว่าที่ผ่านมา ตำบลบางเดื่อ ได้รับการยกฐานะเป็นสภาตำบล เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2499 ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 222/2499 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2499 เรื่อง ระเบียบบริหารราชการส่วนตำบลและหมู่บ้าน และได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ซึ่งอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537