messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเดื่อ
อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
account_box กองคลัง
นางสาวอโณทัย ทองสุข
ผู้อำนวยการกองคลัง
-ตำแหน่งว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชี
-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางธนวรรณ สุขเกษม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางนงนุช วงษ์เดือน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายรัชพล ทิมเสถียร
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวเจนจิรา โพธิ์เตี้ย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสุมาลี แย้มอ่ำ
คนงาน