องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเดื่อ
อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
account_box กองคลัง
นางสาวอโณทัย ทองสุข
ผู้อำนวยการกองคลัง

เจ้าพนักงานพัสดุ
นางธนวรรณ สุขเกษม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายรัชพล ทิมเสถียร
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางนงนุช วงษ์เดือน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ