องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเดื่อ
อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
folder กฏหมายและระเบียบสภาท้องถิ่น
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๖๓ (เฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบล) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ (ใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการปะชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1