messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเดื่อ
อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
folder เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ
การขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
การขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ เรื่องการขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ ได้จัดให้มีการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ๑. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ ๑ มีสัญชาติไทย ๑.๒ มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ ๑.๓ มีอายุ ๕๙ ปีบริบูรณ์ โดยเป็นผู้เกิดก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๙๗ (ในกรณีที่ในทะเบียนราษฎร ไม่ปรากฏวันที่เดือนเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่ ๑ มกราคม ของปีนั้น) ๑.๔ ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การ ปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญเบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันผู้สูงอายุที่อยู่ใน สถานสงเคราะห์ของรัฐ หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมะหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ ๒.๑ มีสัญชาติไทย ๒.๒ มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ๒.๓ มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ ๓. ขั้นตอนการยื่นคำขอ ๓.๑ ในกรณีที่ผู้สูงอายุหรือผู้พิการมายื่นลงทะเบียนด้วยตัวเองต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ ให้นำหลักฐานดังต่อไปนี้ ๓.๑.๑ บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยองค์การของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา สำหรับคนพิการให้ใช้บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการพร้อมสำเนา ๓.๒.๒ ทะเบียนบ้าน ๓.๒ ในกรณีที่มีความจำเป็นไม่สามารถมายื่นคำขอลงทะเบียนด้วยตนเองได้ อาจมอบอำนาจ เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือผู้พิการแทนก็ได้ โดยให้ยื่น พร้อมกับเอกสารของผู้รับมอบอำนาจดังนี้ ๓.๒.๑ บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยองค์การของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา ๓.๒.๒ ทะเบียนบ้าน อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้สูงอายุ หรือผู้แทน ไปยื่นจดทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ที่องค์การบริหารส่วน ตำบลบางเดื่อผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้ ในวัน และเวลาราชการ โดยจะได้รับเงินภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2557 เป็นต้นไป ในลักษณะอัตราเบี้ยยังชีพ รายเดือนแบบขั้นบันได โดยผู้สูงอายุ 60-69 ปี จะได้รับเงิน 600 บาท, อายุ 70-79 ปี ได้รับเงิน 700 บาท, อายุ 80-89 ได้รับเงิน 800 บาท และอายุ 90 ปีขึ้นไปจะได้รับเงิน 1,000 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ โทร. 035-254329 ในวัน และเวลาราชการ